Wielkapedia
Advertisement

Naczelnik Państwa Polskiego - głowa Państwa Polskiego, najwyższa władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, Wódz Naczelny Wojska Polskiego, strażnik Konstytucji i niepodległości państwa, Głowa Rodziny Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej, uosobienie potęgi, honoru i majestatu WRP, szef sojuszu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, najwyższy zwierzchnik ONWRP, bezdyskusyjnie uznawany za najważniejszego człowieka na świecie, jeśli nie w ogóle.

Kadencja i procedura wyboru[]

Kadencja Naczelnika Państwa trwa 25 lat, z możliwością jednokrotnego jej powtórzenia. Zgodnie z Konstytucją WRP wyboru dokonuje Rada Najwyższa w jawnym głosowaniu spośród dwóch kandydatów. Jednego zgłasza ustępujący Naczelnik (w przypadku gdy nie jest to możliwe, dokonuje tego Przewodniczący Rady Najwyższej), drugi jest wyznaczany przez Naród w drodze głosowania. Rada Najwyższa dokonuje głosowania nad kandydaturami w trybie natychmiastowym, bez możliwości debaty. Do wyboru Naczelnika wymagane jest 2/3 głosów składu Rady. W razie nieuzyskania wymaganej większości, głosowanie przeprowadzane jest ponownie w ciągu 1-3 dni. Nowy Naczelnik obejmuje urząd po złożeniu następującej przysięgi:

Ślubuję dążyć do wzmocnienia potęgi Wielkiej Rzeczypospolitej, zapewnienia jej obywatelom szczęścia oraz kierować się w swoim postępowaniu nakazami sumienia, o ile nie zagraża to wykonaniu założonych działań.

Tekst przysięgi można zakończyć słowami "Tak mi dopomóż Bóg/Allah/Jahwe/Zeus/Jowisz/Lucyfer/Belzebub/Światowid/Liczyrzepa".

Najważniejsze kompetencje[]

 • Określa i realizuje politykę wewnętrzną i zagraniczną
 • Reprezentuje Wielką Rzeczpospolitą w stosunkach z pozostałymi państwami
 • Wydaje rozporządzenia, dyrektywy, dekrety, decyzje i opinie
 • Podpisuje umowy międzynarodowe
 • Powołuje Przewodniczącego Rady Najwyższej, ma prawo sam pełnić tę funkcję
 • Powołuje i odwołuje ministrów Rady Najwyższej
 • Sprawuje ogólne kierownictwo nad Radą Najwyższą, wyraża zgodę na wejście jej aktów w życie
 • Jest Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego
 • Mianuje i odwołuje kadrę oficerską Wojska Polskiego
 • Ogłasza stan wojenny
 • Jest najwyższym organem odwoławczym
 • Dysponuje prawem łaski
 • Może na wniosek składu sędziowskiego zasądzić karę śmierci
 • Powołuje i odwołuje sędziów i ławników
 • Wyznacza kandydata na swojego następcę

Naczelnik Państwa w latach 2019-2055[]

Pierścień Naczelnika

Od 2019 do 2055 roku funkcję Naczelnika Państwa pełnił z powodzeniem jeden i ten sam człowiek. Jego następcy muszą się mierzyć z jego legendą. Pod jego rządami III Rzeczpospolita przeobraziła się w Wielką Rzeczpospolitą, powiększając swój obszar kilkaset razy. Doprowadził do prawie całkowitego wyeliminowania korupcji oraz pełnej liberalizacji gospodarki. Dzięki zainicjowanym przez niego programom miliony obywateli żyją dziś w dostatku i dobrobycie.

Urodzony w 1981 roku, w Macierzy, posiadał dyplomy Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Tarnowskiego, Warszawskiego oraz Jagiellońskiego. Dwa doktoraty, cztery nagrody Nobla. W latach 2010-2013 służył w wojsku w jednostce komandosów. W roku 2018 wobec niezadowolenia społecznego, biedy i chaosu w państwie stanął na czele rebelii, która obaliła rząd. Rok później w referendum narodowym, którego ważności nie podważyło żadne państwo na świecie uzyskał 94% głosów poparcia i stanął na czele państwa.

W historii polskiej państwowości zapisał się jako pierwszy po II wojnie światowej polityk, który rządził nie dla swej prywaty, ale dla dobra ogółu.

Dnia 27.07.2058 został przez papieża Jana Pawła IV ogłoszony błogosławionym.

Zobacz też[]

Polityka Polski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRPTotalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik PaństwaPrzewodniczący Rady NajwyższejRada NajwyższaLoża Ekspertów
Ministerstwa
InformacjiDobrobytuWojnyNaroduSpuścizny NarodowejSłusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli TotalnejGłówny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRPRzeczpospolita Obojga Narodów
Wojsko Polskie
Wódz Naczelny Wojska Polskiego
Naczelnik Państwa Polskiego
Polskie Korpusy Inwazyjne
I PKIII PKIIII PKIIV PKIV PKI
Pozostałe
Ministerstwo WojnyPolska Marynarka GwiezdnaAgresywna Obrona GranicFunkcje i profesje wojskoweOddziały wojskowePolskie operacje militarne
Advertisement